Markkinointi ammattina

Markkinointi on yksi tärkeimpiä osia yritysten liiketoiminnasta, mikä johtuu yritysten välisestä kovasta kilpailusta. Markkinoinnin keinot, kuten mainonta ja markkinointiviestintä pyrkivät saamaan aikaan kysyntää, jotta halutut palvelut tai tuotteet myisivät mahdollisimman hyvin ja vaivattomasti. Samanaikaisesti kuluttajien tietoisuuteen tulee enemmän vaihtoehtoja mistä valita.

Markkinoinnin tavoitteena on, että asiakkaat ovat tyytyväisiä yrityksen tarjoamiin palveluihin tai tuotteisiin ja myös, että yritys tuottaa voittoa. Markkinoinnin keinojen tuntemuksen lisäksi alalla tarvitaan esimerkiksi luovuutta, yhteistyötaitoja ja projektinhallintaosaamista.

Työ markkinoinnin parissa

Markkinointityö on palvelualan ammatti, jossa edellytetään luovuutta, jatkuvaa kehitystä, ideointikykyä, vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja, projektinhallintaa sekä esiintymistaitoja. Useissa markkinointialan yrityksissä myös tietotekniset taidot ovat välttämättömiä. Työpaikkana voi olla mm. PR-toimistot, markkinointiviestinnän toimistot, mainostoimistot, graafisen suunnittelun toimistot tai konsulttiyritykset.

Markkinoinnin ammattilaisia työllistävät myös mm. radio- ja televisioyhtiöt, painotalot ja tutkimuslaitokset. Ammattinimike markkinoinnin ammattilaiselle voi olla esimerkiksi projektijohtaja tai-päällikkö, tiiminvetäjä, konsultti tai tuotantosuunnittelija. Markkinointiala on siis todella laajakirjoinen ja työllistyminenkin melko varmaa.

Työllisyystilanne markkinointialalla on hyvä. Tällä hetkellä markkinointiviestintä työllistää n. 3 000 henkilöä erilaisissa viestintä- ja mainostoimistoissa. Suurimmissa yrityksissä työskentelee markkinoinnin ammattilaisia useita kymmeniä, mutta alalla toimii paljon myös muutaman ihmisen yrityksiä. Työpaikkoja on enimmäkseen pääkaupunkiseudulla ja muissa suurimmissa kaupungeissa.

Työllisyyttä ylläpitää markkinointiviestinnän hyöty asiakkaille, sillä se auttaa yrityksiä saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteitaan mm. myynnin osalta ja markkinoinnin ammattilainen auttaa myös positiivisen julkisuuskuvan luomisessa. Elämme sosiaalisen median aikakautta ja nyt jos koskaan markkinoinnin ammattilaisille on suuri kysyntä ja tarve.

Koulutus

Markkinoinnin ja markkinointiviestinnän koulutusta on tarjolla jokaisella koulutustasolla. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa on mahdollisuus suorittaa liiketalouden perustutkinto, josta valmistuu merkonomiksi. Muita alalle soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto ja painoviestinnän perustutkinto.

Perustutkinnot on mahdollista suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille opiskelijoille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua markkinointialalle. Ammattikorkeakouluissa on mahdollisuus opiskella liiketaloutta suuntautuen markkinointiin. Tutkintonimike on tässä tapauksessa tradenomi.

Ammattikorkeakouluissa on mahdollista opiskella myös esimerkiksi viestintää ja suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on medianomi. Jos erityisesti muotoilu kiinnostaa, on mahdollista opiskella itsensä ammattikorkeassa myös artenomiksi. Yliopistoissa on mahdollisuus opiskella kauppatieteitä suuntautuen markkinointiin. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista tulee kauppatieteiden kandidaatteja ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista kauppatieteiden maistereita. Yliopistoissa voi opiskella halutessaan myös viestintää. Taideteollisella alalla voi opiskella mm. audiovisuaalista mediakulttuuria ja graafista suunnittelua. Alempi korkeakoulututkinto on nimeltään taiteen kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on taas nimeltään taiteen maisteri.

Tuotteet ja palvelut

Markkinointia ei tarvittaisi ollenkaan, jos yritysten palvelut ja tuotteet myisivät itsestään. Näin kuitenkin harvoin, jos koskaan, tapahtuu, minkä takia markkinointia tehdään yritysten omilla osastoilla, jotka ovat erikoistuneet markkinointiin. Markkinointia on mahdollista myös ostaa yrityksen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Markkinointi perustuu yrityksen palveluille tai tuotteille. Markkinointiviestintää käytetään sekä asiakkaiden houkuttelemiseen että myös tuotteista tiedottamiseen. Erityisesti myynti ja mainonta ovat markkinoinnin näkyvimmät alueet. Markkinointi on pitkäjännitteistä toimintaa ja pitkä prosessi, jonka tulokset eivät näy heti, vaan työ kantaa hedelmää pitkällä aikavälillä.

Ensimmäiseksi asiakkaiden halut ja tarpeet selvitetään erilaisilla keinoilla. Tiedonhankintaan voi käyttää esimerkiksi erilaisia kuluttajatutkimuksia, joita asiakas voi täyttää kotikoneella internetissä. Myös kadunvarrella seisova ja ihmisiä haastatteleva tutkimushaastattelija on oiva ja ihmisläheinen keino kartoittamiseen.

Kaikkeen tähän liittyy sellaisten tuotteiden ja palveluiden keksiminen, joita yrittäjä itse ei olisi ajatellutkaan. Yksi näkökulma on, että markkinoinnin avulla luodaan ideoita ja tarpeita, jonka jälkeen uusia palveluita ja tuotteita voidaan myydä ja valmistaa kuluttajalle.

Mainonta

Mainonta on yksi markkinointiviestinnän alalajeista ja keinoista. Se on tavoitteellista tiedottamista, josta on maksettu ja se kohdistuu yleensä suureen ihmismassaan. Mainonnan tavoitteena on lisätä myyntiä sekä myös edistää palvelun tai tuotteen ja yrityksen tunnettavuutta sekä rakentaa haluttua positiivista mielikuvaa. Useimmiten mainoksilla kerrotaan tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta, ominaisuuksista ja hinnasta. Yksi keskeisin tavoite mainonnalle on myönteisten mielikuvien rakentaminen. Se on tyypillisin keino saada kuluttaja ostamaan itselleen palvelun tai tuotteen.

Tuotteen tai palvelun on erotuttava muista tuotteista ja palveluista ja mainoksen muista mainoksista. Tämä edellyttää perehtymistä kohderyhmään ja toimintaympäristöön, sekä tarkkaa suunnittelua. Tavoitteena on löytää ne mainostamisen keinot, joilla mainostajan toivoma sanoma saadaan perille kuluttajalle mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Mainostamisen välineillä tavoitellaan suurta kohdejoukkoa.

Markkinoinnissa käytettäviä medioita ovat esimerkiksi paikallis-, sanoma- ja ilmaisjakelulehdet sekä myös aikakauslehdet. Myös televisio, radio ja internet ovat nykyaikana todella tehokkaita mainostapoja. Lisäksi erilaiset messut ja tapahtumat tarjoavat hyvän alustan oikeanlaiselle mainostamiselle.

Kehitysnäkymät

Nykyaikana liiketoimintaan liittyvät tehtävät työllistävät enemmän kuin ennen, jos verrataan markkinoinnin kysyntää kaksikymmentä vuotta taaksepäin. Digitaalisen markkinoinnin osaaminen on kysyttyä. Myös suomalaisille on auennut kansainväliset mahdollisuudet internetin kautta ja todella moni suomalainen yritys markkinoikin itseään englanninkielellä.

Markkinoinnilla halutaan antaa kuluttajalle oikeanlainen, positiivinen mielikuva yrityksestä. Internetin valtakautena positiivisen kuvan antaminen on suhteellisen helppoa, koska asiakkaiden palaute leviää sosiaalisessa mediassa salamannopeasti. Toki on muistettava sekin, että negatiivinen palaute leviää ihan yhtä nopeasti.