Markkinoinnilla kansainvälistä näkyvyyttä

Kuinka markkinointi voi auttaa yritystä myymään kansainvälisille markkinoille?

Kansainvälisen näkyvyyden lisääminen kiinnostaa monia yrityksiä, sillä se auttaa yritystä myymään palveluitaan ja tuotteitaan Suomen ulkopuolisille markkinoille. “Yleisesti markkinoinnista” -artikkelissa kerroimme markkinoinnin perusperiaatteista, ja ne pätevät myös kansainvälisessä markkinoinnissa. Tämän päivän trendi nimittäin on, että maiden väliset erot pienenevät ja siten henkilökohtaisuus korostuu kaikessa markkinoinnissa. Digitaalinen markkinointi on välttämätöntä erityisesti kansainvälisille markkinoille pyrittäessä.

Tässä artikkelissa kerromme seuraavaksi kohderyhmien määrittelystä kansainvälisessä markkinoinnissa, etabloitumisen ja kumppanien valinnan merkityksestä sekä sisältömarkkinoinnin ja hakukonenäkyvyyden eduista kansainvälisen näkyvyyden lisäämisessä.

Kohderyhmän määrittely kansainvälisessä markkinoinnissa

Markkinoinnin tärkein periaate on tunnistaa oikeat kohderyhmät tarjottaville tuotteille ja palveluille, ja sama periaate pätee myös kansainvälisessä markkinoinnissa. Kohderyhmän määrittelyssä on kyse siten oikeiden ostajaehdokkaiden löytämisestä. Kohderyhmän tunnistaminen on tärkeää, sillä markkinoinnissa on kyse pitkälti pitkäaikaisesta viestinnästä ja markkinoinnin toimenpiteet tulee siten räätälöidä sen mukaan, kenelle ollaan myymässä. Esimerkiksi lastenvaatteiden markkinointi kannattaa kohdentaa lasten vanhemmille sekä sukulaisille ja tuttaville, jotka ovat ostamassa lahjoja lähipiirin lapsille. Kansainvälisen markkinoinnin kohderyhmien määrittely on tältä osin samankaltaista kuin kotimarkkinoiden kohderyhmien määrittely.

Kohderyhmien tunnistaminen yleisellä tasolla on tämän päivän kansainvälisessä markkinoinnissa tärkeää, sillä sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin ansiosta maiden väliset erot markkinoinnin tyylieroissa ovat pienentyneet. Mikäli siis vielä muutama vuosikymmen sitten kansainväliseen markkinointiin kuului maakohtaisten strategioiden laatiminen, trendi tänä päivänä on huomioida yksilö- ja ryhmäkohtaiset erot maarajojen yli. Markkinointiviestinnän tyyli on myös muuttunut entistä yksilökeskeisemmäksi. Siten kansainvälistä näkyvyyttä hakeva suomalainen yrityskin voi keskittyä suoraan maarajat ylittäviin yksilön ominaisuuksiin perustuviin kohderyhmiin.

Etabloituminen                             

Etabloitumisella tarkoitetaan oman aseman vakiinnuttamista kohdemarkkinoilla eli sitä, että yritys on jalkauttanut itsensä kohdemarkkinoille. Käytännössä etabloitumiseen sisältyy markkinoiden ja liiketoiminnassa tarvittavien paikallisten resurssien kartoitus sekä muun muassa paikallisten lupa- ja lakiasioiden selvittäminen ja hoitaminen kohdemarkkinoilla. Vaikka ihmiset ympäri maailmaa ovatkin tänä päivänä lähempänä toisiaan kuin koskaan aikaisemmin, eri käytännön asioiden ja toimintakulttuurien väliset erot ovat edelleen kuitenkin olemassa maiden välillä. Onnistunut liiketoiminta edellyttää, että yritys tunnistaa nämä erot ja huomioi ne sekä päivittäisessä toiminnassaan että markkinoinnissaan.

Etabloituminen kohdemarkkinoille tapahtuu yleensä vaiheittain. Tavoitteena on alkuun ns. “pehmittää” maa yrityksen tuloa varten, jotta kohdemarkkinoiden tavoiteyleisö olisi mahdollisimman vastaanottavainen yrityksen tarjoamaa tuotetta tai palvelua kohtaan. Digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media auttavat tässä paljon, sillä yritys pystyy tekemään paljon digitaalisen markkinoinnin eteen Suomesta käsin. Ensimmäisen vaiheen jälkeen yrityksen tulee tunnistaa oikeat jakelukanavat kohdemarkkinoilla, jotta voisi toimittaa tarjoamansa palvelut ja tuotteet halutulle kohderyhmälle mahdollisimman houkuttelevasti ja kustannustehokkaasti. Näiden kahden vaiheen jälkeen yritys voi jatkaa etabloitumista tavalla, joka sopii sen liiketoimintaan parhaiten.

Kumppaneiden valinta

Kansainvälisessä markkinoinnissa oikeiden kumppaneiden valinta on tärkeää, sillä ilman paikallisten kumppaneiden apua kohderyhmien tavoittaminen uusilla markkinoilla voi olla vaikeaa tai mahdotonta. Kansainvälisessä markkinoinnissa ja uusille markkinoille etabloituessa kumppaneita ovat muun muassa erilaiset markkinointitutkimusta ja markkinointiviestintää tuottavat konsultointitoimistot, laskennan ja lakiasioiden asiantuntijat, työvoimaa välittävät yritykset sekä paikalliset jälleenmyyntikanavat hyvin tuntevat myynnin ja kaupan ammattilaiset.

Yrityksen liiketoiminnalle sopivat kumppanit auttavat lisäämään luottamusta paikallisten kuluttajien silmissä. Kerromme aiheesta lisää kotimaan markkinoihin liittyen artikkelissamme “Markkinoinnista uskottavuutta yritykselle”.

Myös digitaalisessa markkinoinnissa kannattaa valita osaavat ja kohdemarkkinat hyvin tuntevat kumppanit. Tänä päivänä valtaosa kuluttajista ja yritysten ostopäätökset tekevästä henkilöstöstä etsii tietoa ensisijaisesti verkosta sekä sosiaalisesta mediasta. Siten uusista markkinoista kiinnostuneen yrityksen tulisi tuntea kohdemarkkinat hyvin ja mielellään luoda kohdemarkkinoita ja niiden kohderyhmiä varten räätälöityä sisältöä verkon eri kanaviin.

Paikalliset kohdemarkkinat hyvin tuntevat kumppanit pystyvät auttamaan myös tässä asiassa. Vaikka yritys pystyykin tekemään paljon digitaalisen markkinoinnin eteen omin voimin, usein ammattilaisen palkkaaminen heti alkumetreillä osoittautuu kustannustehokkaammaksi vaihtoehdoksi.

Sisältömarkkinointi ja hakukonenäkyvyys

Sisältömarkkinointi ja hakukonenäkyvyys ovat osa digitaalista markkinointia, mikä on yksi tehokkaimpia keinoja kerätä lisää kansainvälistä näkyvyyttä. Tänä päivänä sosiaalisen median ansiosta puhtaasti suomalainen ilmiö voi nousta puheenaiheeksi kansainvälisessä lehdistössä. Toisaalta, yritys voi myös käyttää paljon rahaa sosiaalisen median kampanjaan, jolla se yrittää houkutella ostajaehdokkaita uusilla markkinoilla, ja epäonnistua tässä todella kalliisti. Sisältömarkkinoinnin ja hakukonenäkyvyyden keinot eivät siten ole oikotie onneen kansainvälisille markkinoille pyrittäessä, vaan niiden tulisi olla osa laajempaa kokonaisuutta, jota tulee myös seurata tarkasti.

Hyvä sisältömarkkinointi tarjoaa kohderyhmälle heitä kiinnostavaa sisältöä. Sisällön tulisi auttaa heitä jollain tavalla, minkä lisäksi sisältö voi myös tarjota opetusta. Hakukonenäkyvyys syntyy tänä päivänä siten, että hakukoneet nostavat hakutuloksissa korkealle sellaiset sivustot, joiden sisältö vastaa hakukoneoptimoinnin eri kriteerejä. Vaikka hakukonemarkkinointiin liittyykin jonkin verran laskelmointia, käytännössä vain lukijoita kiinnostava ja uniikki sisältö voi olla vahvaa hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Kiinnostava sisältö voikin auttaa yritystä lisäämään kansainvälistä näkyvyyttä merkittävästi ja keskeistä on tuntea kohderyhmien demografiset piirteet maarajojen yli.

Kuinka markkinointitoimenpiteitä tulisi seurata?

Markkinointitoimenpiteitä tulisi arvioida sen mukaan, miten ne onnistuvat tavoittamaan halutut kohderyhmät ja miten eri kohderyhmät reagoivat yrityksen markkinointiin. Markkinoinnin asiantuntijat voivat auttaa yritystä luomaan relevantit mittarit markkinoinnin tueksi. Mittareihin perustuen palautetta tulee kerätä säännöllisesti ja yrityksen tulisi pystyä muuttamaan toimintatapojaan, mikäli ne eivät tietyn ajan jälkeen tuo haluttua tulosta.

Hyvä markkinointi on aina olla pitkäjänteistä, sillä ihmisillä kestää aikaa oppia tuntemaan uudet yritykset ja tuotteet. Näin myös yrityksen näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen tapahtuu vain pitkän ajan kuluessa.