Digimarkkinointi on päivän sana

Mitä on digitaalinen markkinointi?

Ennen kuin solahdamme syvällisemmin digitaalisen markkinoinnin maailmaan, on määriteltävä mitä markkinoinnilla ja digitaalisella markkinoinnilla ylipäätään tarkoitetaan. Molemmat termit ovat verrattain uusia, eikä niiden merkitys ole aina itsestään selvä.

Lähdetään liikkeelle markkinoinnista. Se tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla yritys pyrkii edistämään tarjoamiensa palveluiden tai valmistamiensa tuotteiden myyntiä.

Digitaalisella markkinoinnilla taas viitataan markkinointiin, joka tapahtuu sähköisessä mediassa. Esimerkiksi internetissä ja eri sosiaalisen median alustoilla tapahtuva mainostaminen on digitaalista markkinointia eli niin sanottua digimarkkinointia.

Miten digimarkkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista?

Markkinointia on ollut olemassa jo kauan ennen kuin internet keksittiin. Ennen kuin digitaalinen media oli osa tavallisen kuluttajan arkea, yritykset markkinoivat tuotteitaan esimerkiksi lehdissä, radiossa ja televisiossa sekä käyntikorttien, esitteiden ja telemarkkinoinnin kautta. Perinteisesti termi “markkinointi” viittaakin juuri näihin markkinoinnin muotoihin eli kaikkeen sellaiseen markkinointiin, joka ei tapahdu digitaalisessa mediassa. Näin ollen perinteisen markkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin ero perustuu pitkälti niihin kanaviin, joita yritys käyttää markkinoidessaan tuotteitaan tai palveluitaan.

Markkinointikanavien ohella digitaalinen ja perinteinen markkinointi eroavat toisistaan toisellakin tavalla. Siinä missä perinteinen markkinointi on hyvin yksisuuntaista, eli kuluttaja ottaa passiivisesti vastaan markkinoivan tahon tarjoaman tiedon, toimii digimarkkinointi kahteen suuntaan. Kaksisuuntaisuus on helppo havaita esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa markkinoinnissa, jossa markkinoiva taho ja kuluttajat käyvät aktiivista ja joskus varsin nopeatempoistakin vuorovaikutusta toistensa kanssa.

Jos ajatellaan vaikkapa perinteistä lehtimainosta, on tällainen kuluttajan ja markkinoivan tahon välinen vuorovaikutus hyvin rajoittunutta tai sitä ei ole ollenkaan.

Sosiaalinen media ja blogit

Viime vuosien aikana iso osa markkinoinnista on siirtynyt kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen mahdollistavaan sosiaaliseen mediaan. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan sellaisia verkkoviestintäympäristöjä, joissa käyttäjillä on mahdollisuus viestiä ja tuottaa sisältöä pelkän tiedon vastaanottamisen lisäsi. Sosiaalista mediaa ovat siis esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter ja blogit, joiden avulla markkinoinnin kohteena oleva yleisö voi olla yhteydessä markkinoivaan tahoon ja toisiinsa usein mihin vuorokauden aikaan tahansa. Vuorovaikutus voi tapahtua niin julkisten kommenttien ja reaktioiden kuin yksityisviestienkin välityksellä.

Sosiaalisen median ja blogien on todettu olevan parhaimmillaan äärimmäisen tehokas markkinointiväylä. Jos yritys valitsee somemarkkinointiin käyttämänsä alustan oikein, päivittää sitä aktiivisesti, ajoittaa julkaisut sopivasti ja tarjoaa seuraajilleen vieläpä hyödyllistä tietoa, on sosiaalisen median kautta mahdollista tavoittaa uskomaton määrä potentiaalisia asiakkaita.

Erään tutkimuksen mukaan esimerkiksi vuonna 2018 somen kautta oli mahdollista tavoittaa jo noin 60 % suomalaisista. Moni yritys tiedostaakin tämän markkinointiraon, sillä saman tutkimuksen mukaan vuonna 2018 lähes 70 % yli kymmenen henkilöä työllistävistä kotimaisista yrityksistä käytti sosiaalista mediaa.

Mainokset verkkosivuilla

Viime vuosien aikana painettu media on siirtynyt hyvin pitkälti digitaaliseen muotoon. Painettua mediaa ovat esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehdet, joiden ennustetaan jossain vaiheessa jopa häviävän kokonaan. Markkinoinnin historiassa painetulla medialla on ollut iso rooli, sillä lehtien sivut ovat tarjonneet yrityksille tehokkaan väylän markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan haluamalleen kohderyhmälle. Yritykset eivät ole kuitenkaan jääneet painetun median digitalisoituessa nielemään pölyä, vaan siirtäneet mainoksensa lehtien verkkosivuille. Ilmiö on nähtävissä lähes kaikkien nettilehtien sivuilla erilaisten mainosbannereiden ja ponnahdusikkunoiden muodossa.

Osaa kuluttajista verkkosivuilla olevat mainokset kuitenkin ärsyttävät muita markkinointikeinoja selvästi enemmän. Moni kokee varsinkin ponnahdusikkunat äärimmäisen rasittaviksi, minkä takia osa kuluttajista hyödyntää mainokset estäviä selainlisäosia. Samoin taktisesti sijoitetut verkkomainokset saattavat saada käyttäjän näkemään punaista, jos mainosbanneria tulee klikattua sijoittelun takia vahingossa.

Kuluttajien ärsyyntyminen ei kuitenkaan pääsääntöisesti heikennä verkkomainosten tehoa, ja esimerkiksi yrityksen sivuilla oleva ponnahdusikkuna on oikein toteutettuna kätevä keino saada käyttäjä tilaamaan yrityksen uutiskirje tai muuta ilmaista sisältöä.

Hakukonemainonta

Somemarkkinoinnin ja verkkosivuilla olevien mainosten ohella Google tarjoaa todella tehokkaan väylän lähestyä kuluttajia. Jopa yli 90 % suomalaisista internetin käyttäjistä hakee tietoa Googlen avulla, joten hakukonemainonnalla on mahdollista tavoittaa ehkä jopa kaikista isoin joukko potentiaalisia asiakkaita. Käytännössä tämän mahdollistavat maksetut mainokset, joita Google sijoittelee käyttäjän hakutermien perusteella hakutulosten ylälaitaan. Mainokset on erotettu varsinaisista hakutuloksista pienellä “mainos”- tai “ad”-tekstillä, mutta moni käyttäjä ei tekstiä huomaa ja tulee klikanneeksi maksettua mainosta oikeiden hakutulosten sijaan.

Hakukonemarkkinointiin viitataan kansainvälisesti termillä SEM. Kirjaimet tulevat englanninkielisistä sanoista Search Engine Marketing ja ovat juuri nyt kaikkien markkinoivien tahojen huulilla markkinointiväylän tehokkuuden vuoksi. Parhaimmillaan SEM onkin erittäin kustannustehokas keino tavoittaa haluttu kohderyhmä, mutta toisaalta väärin toteutettuna siihen saa tuhlattua isojakin summia rahaa ilman tuloksia.

Jos käyttäjä hakee vaikkapa maalausfirmaa ja hakutulosten ylälaitaan ponnahtaa ruokakaupan mainos, ei mainos luultavasti saa yhtään klikkausta, jolloin ruokakauppa maksaa aivan turhasta mainostilasta. Tuloksellisessa hakukonemainonnassa optimointi onkin kaiken A ja O.

Digitaalinen markkinointi on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa

Tällä hetkellä digitaalisen markkinoinnin voi helposti sanoa olevan yritykselle jopa välttämätöntä. Edellä esitettyjen lukujen valossa yhdenkään yrityksen ei ole järkevää jättää digitaalisen markkinoinnin keinoja käyttämättä, sillä tavoittamatta jäänyt potentiaalinen asiakaskunta ratkaisisi pelin takuulla kilpailijoiden hyväksi.

Tulevaisuudessa digitaalisen markkinoinnin tärkeys tuskin tulee vähenemään, joten seuraavaa kvartaaliakaan ei kannata jäädä odottelemaan. Jos yrityksen pitää päättää, käytetäänkö markkinointibudjetti perinteiseen vai digitaaliseen markkinointiin, on nyt ja tulevaisuudessa järkevää sijoittaa rahat ennemmin digitaaliseen markkinointiin.