Tätä kaikkea on markkinointi – yleistä markkinoinnista

Markkinoinnin maailma

Nykyään ei voi olla törmäämättä markkinointiin. Mutta mitä se oikeastaan on? Tällä sivustolla paneudumme käsittelemään markkinoinnin maailmaa ja sen erilaisia ilmiöitä. Sivustollamme löydät tietoa esimerkiksi digitaalisesta markkinoinnista, luovuudesta markkinoinnin osana, brändäyksestä ja suomalaisista brändeistä, ja monesta muustakin mielenkiintoisesta markkinointiin ja mainontaan liittyvistä aiheista.

Sivusto on erityisesti tarkoitettu markkinoinnista ja myynnin edistämisestä kiinnostuneille, kuten yrittäjille ja markkinointialalla työskenteleville. Tervetuloa markkinoinnin mielenkiintoiseen maailmaan, joka uudistuu ja monipuolistuu jatkuvasti!

Mitä markkinointi on?

Markkinointi on termi, joka on kokenut useita muutoksia vuosien aikana. Nykyään markkinointia on kaikkialla, ja monet eri asiat luetaan tavalla tai toisella markkinoinniksi. Pohjimmiltaan markkinointi on kaupallisessa mielessä myynnin edistämistä. Se on käytännössä yritys saada asiakkaat kiinnostumaan tuotteesta tai palvelusta, niin, että myyjä esittelee tarjontaansa potentiaalisille asiakkaille tavalla tai toisella.

Kulttuurisessa kontekstissa ja laajassa mittakaavassa markkinointi-termiä käytetään nykyään myös paljon liike-elämän ulkopuolella, kuten politiikassa, työelämässä ja henkilöstöhallinnossa, kulttuurissa, tutkimuksessa ja niin edelleen. Voidaan puhua esimerkiksi siitä, kuinka sote-uudistus saadaan markkinoitua oikein kuluttajille, eli kuinka uudistuksesta saatavat mielikuvat voidaan saada myönteiseksi. Toisaalta työnhaussa voidaan puhua myös omasta henkilöbrändistä, millä viitataan itsensä markkinoimiseen mahdolliselle työnantajalle. Tutkimuksessa voidaan puhua siitä, kuinka tutkija markkinoi omaa osaamistaan olemalla aktiivinen tutkimusten julkaisija ja vertaisarvioija.

Markkinointi on 2000-luvulla pesiytynyt todella syvälle nyky-yhteiskuntaan, mutta sen päämerkitys on edelleen liike-elämässä, jossa markkinoinnilla pyritään edistämään myyntiä monella eri tavalla. Markkinointi on siis monikanavaista viestintää.

Markkinoinnin historiaa

Yhteiskunnallisena ilmiönä markkinointi on vähintään tuhansia vuosia vanhaa toimintaa. Liike-elämässä ja kaupallisesti markkinointi-termiä alettiin käyttää laajemmin 1800-luvun loppupuolella, vaikka markkinointia sen eri muodoissa, kuten brändäystä, tuotemerkkejä ja mainontaa, on hyödynnetty jopa antiikin aikana. Tähän on riittänyt esimerkiksi savivaasiin lisätty merkintä siitä, kuka kyseisen tuotteen on tehnyt. Kuluttajapakkaukset ovatkin siis hyvin vanha tapa markkinoida omaa tuotetta potentiaalisille asiakkaille. Keskiajalla ja sen jälkeen markkinointi alkoi liittyä etenkin paikallisten fyysisten markkinoiden yhteydessä tehtävään myynninedistämiseen.

Kun 1700- ja 1800-lukujen aikana kansainvälinen kauppa yleistyi, myös markkinointi monipuolistui. Alkoi ilmestyä nykyisen kaltaisia tuotemerkkejä pääasiassa nykyisen Iso-Britannian ja Keski-Euroopan suurien talouksien alueelle. Samalla kun aikakausilehdet, radio ja televisio yleistyivät keskiluokan kasvamisen myötä, myös markkinoinnin ehkä tunnetuin muoto, mainostaminen, yleistyi. 1900-luvulla markkinointi on ottanut jalansijaa lähes kaikkialla, missä ihmiset aikaansa viettävät. 2000-luvun suurin muutos on tapahtunut digitaalisessa markkinoinnissa, ja nykyään isoimmat trendit liittyvät sosiaalisen median markkinoinnin ohella vaikuttaja- ja natiivimainontaan.

Markkinoinnin neljä P:tä

Markkinointia on monen muotoista. Siitä käytetään yleensä suosittua neljän P:n käsitettä, joka kattaa koko markkinoinnin käsitteen tuotteen, myyjän ja asiakkaan näkökulmasta.

  • Tuotteella (Product) on tarkoitus, joka on asiakkaan halujen ja tarpeiden tyydyttäminen. Tähän tähdätään tuote- ja pakkaussuunnittelulla sekä brändäyksellä.
  • Hinnalla (Pricing) taas ei tarkoiteta ainoastaan hintaa, vaan sitä, mitä asiakkaalta vaaditaan tuotteen tai palvelun ostamiseksi. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi kuluttajalta vaadittu aika.
  • Saatavuudella (Place) taas tarkoitetaan sitä, kuinka asiakas saa tuotteen tai palvelun itselleen. Jakelukanavana voi olla esimerkiksi supermarketin hylly tai paikallinen kuntosali, tai sitten vaikka nettikauppa. Tuotteita voidaan myydä vähittäis- tai tukkumyyntinä, ja niitä voidaan myydä erilaisilla maantieteellisillä alueilla. Suomalaisilla kuluttajilla voi olla hyvin erilaiset kulutustottumukset kuin esimerkiksi intialaisilla kuluttajilla.
  • Myynninedistämisellä (Promotion) kuvataan niitä keinoja, joilla voidaan edistää oman tuotteen tai palvelun myyntiä. Myynninedistäminen on se markkinoinnin osa-alue, joka mielikuvissa yhdistetään termiin kaikkein yleisimmin. Tähän kuuluvat erityisesti mainonnan eri muodot, yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden edistäminen sekä tuotesijoittelu.

Markkinoinnin sanastoa ja termejä

Markkinointisanasto tulee suomen kieleen vankasti englannista, minkä vuoksi osa termeistä voi olla helposti ymmärrettävissä väärin. Asiakkaisiin liittyviä sanoja ovat esimerkiksi CRM eli asiakasrekisteri, jota viljellään paljon markkinointiaiheisessa keskustelussa. Liidi taas tarkoittaa potentiaalista asiakasta, joka on jollain tavalla ilmaissut saattavansa olla kiinnostunut tuotteen tai palvelun ostamisesta.

Sisältömarkkinointi on tietylle asiakasryhmälle suunnattua markkinointiviestintää, ja se on hyvin yleistä digitaalisessa markkinoinnissa ja sosiaalisen median kanavissa. Toisaalta taas esimerkiksi Pirkka-lehti on hyvä esimerkki konkreettisesta sisältömarkkinoinnista.

CPM-, CPA-, ja CPC-kirjainlyhenteet ovat tuttuja monille digitaalisille markkinoijille. Kyseessä on erilaiset hinnoittelumallit sen perusteella, kuinka moni potentiaalinen asiakas nettimainoksen näkee, klikkaa mainosta tai tekee vaadittavan toimenpiteen, kuten liittyy vaikkapa sähköpostilistalle.

Konversioaste kertoo sen, kuinka suuri osa laajemmasta ryhmästä tekee tietyn tarvittavan toimenpiteen. Tämä voi olla esimerkiksi se, kuinka moni bonuskortilla varustettu lehtimainoksen näkijä käy kaupassa ostamassa tarjouksessa näkynyttä naudan sisäfileetä. Markkinoinnin termistö muuttuu jatkuvasti, kun uusia markkinointimuotoja ja -teknologioita kehitetään.

Miten markkinointi toimii vuonna 2019?

Nykyään markkinointi on erittäin monikanavaista, ja parhaimmillaan luontevaa ja sellaista, joka sitouttaa asiakkaan. Erityisesti digitaalinen markkinointi on saanut parin viimevuosikymmenen aikana merkittävää jalansijaa perinteisten markkinointikanavien kustannuksella. Suuri osa markkinoinnista on silti nykyäänkin pitkälti itse tuotteen tai palvelun kehittämistä, sillä koska kuluttajille on tarjolla paljon erilaisia tuotevaihtoehtoja, vain hyvillä tuotteilla tai palveluilla voidaan erottautua tarpeeksi. Etenkin nuoret kuluttajat hakevat tuotteilta ja palveluilta merkityksellisyyttä. Vuonna 2019 markkinointi sisältää itsessään jotain sellaista, josta on itsessään hyötyä asiakkaalle.